Aktualności

Mieszkanie bez wkładu własnego - Najczęściej zadawane pytania

Mieszkanie bez wkładu własnego - Najczęściej zadawane pytania

Od 27 maja banki, które zechcą przyłączyć się do programu, będą mogły zawierać umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Lada moment nowe produkty pojawią się zatem w ofertach kredytodawców. Poniżej przedstawiamy kilka najczęściej zadawanych pytań dotyczących programu.
 
Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać zarówno single, pary/małżeństwa, jak i rodziny wielodzietne.

Ile wynosi gwarancja BGK?

Gwarancja BGK zastępująca wymóg wniesienia wkładu własnego wyniesie nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt.

Kwota gwarantowanej części kredytu nie może być wyższa niż 100 tys. zł, a minimalny okres, na jaki będzie udzielany gwarantowany kredyt mieszkaniowy, wynosi 15 lat. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie udzielany do wysokości 100% ceny zakupu mieszkania lub kosztów budowy domu jednorodzinnego.

W przypadku kredytu finansującego również koszt wykończenia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wskaźnik ten może być nawet wyższy niż 100%, ponieważ kredyt będzie mógł sfinansować również wydatki ponoszone w związku z wykończeniem mieszkania.

Jakie muszę spełnić warunki?

Warunkiem otrzymania wsparcia jest brak prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego.

Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci (w czasie zaciągnięcia kredytu mogą mieć inne mieszkanie, przy czym w przypadku rodzin z dwojgiem dzieci nie większe niż 50 m2, rodzin z trojgiem dzieci nie większe niż 75 m2, rodzin z czworgiem dzieci nie większe niż 90 m2; rodziny posiadające pięcioro lub więcej dzieci limit metrażowy nie obowiązuje).

Czy będąc w związku nieformalnym, mogę wraz z partnerką ubiegać się o gwarantowany kredyt mieszkaniowy?

Tak, jeżeli osoby będące w związku nieformalnym wychowują wspólnie dziecko/dzieci. W przypadku osób będących w związku nieformalnym, niewychowujących wspólnie dzieci, będzie można ubiegać się o przyznanie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego odrębnie jako jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Czy obowiązują kryteria wieku kredytobiorcy oraz limitu powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania?

Nie, ustawa nie określa limitu wieku beneficjenta oraz powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania, finansowanego gwarantowanym kredytem mieszkaniowym.

Podsiadam już kredyt na inne mieszkanie. Czy mogę ubiegać się o gwarantowany kredyt mieszkaniowy?

Ustawa nie przewiduje obejmowania gwarancją zaciągniętych już kredytów przeznaczonych na nabycie mieszkania. Warunkiem otrzymania wsparcia jest brak prawa własności innego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci.

Czy jeśli posiadam już kredyt hipoteczny, czy mogę uzyskać „spłatę rodzinną” za powiększenie gospodarstwa domowego o kolejne dziecko?

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym nie przewiduje obejmowania gwarancją innych kredytów niż gwarantowane kredyty mieszkaniowe.

Czy kredyt na zakup działki budowlanej oraz budowę domu jednocześnie, również zalicza się do tego programu?

Tak. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony m.in. na pokrycie wydatków związanych z budową domu jednorodzinnego oraz zakupu nieruchomości gruntowej w celu budowy na niej tego domu.

Jeżeli w przeszłości byłam właścicielką mieszkania, ale już je sprzedałam, to mogę skorzystać z programu?

Tak. Warunkiem otrzymania wsparcia jest brak własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego (wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci).

Warunek ten nie odnosi się do posiadania prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego w przeszłości, chyba że zbycie nieruchomości nastąpiło w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Moja żona jest w ciąży z trzecim dzieckiem (posiadamy już dwoje) i jesteśmy w trakcie budowy domu. Obecnie mieszkamy w naszym mieszkaniu o powierzchni 40 mkw. i brakuje nam środków na dokończenie budowy. Czy możemy skorzystać z programu?

Tak. Warunkiem udziału w programie jest brak własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego. Jednakże wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci.

Wówczas osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego mogą posiadać łącznie prawo własności do jednego mieszkania albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 50 m2.

Dodatkowo jeżeli urodzi się trzecie dziecko w trakcie spłaty gwarantowanego kredytu mieszkaniowego zaciągniętego np. na budowę domu jednorodzinnego, przysługiwać będzie jednorazowa spłata części tego kredytu (tzw. spłata rodzinna) w wysokości 60 tys. zł.

Na czym polega spłata rodzinna?

Spłata rodzinna to jednorazowa spłata części kapitału gwarantowanego kredytu mieszkaniowego za kredytobiorcę w przypadku, gdy w czasie spłaty tego kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko.

Wysokość spłaty wyniesie 20 tys. zł w przypadku urodzenia się drugiego dziecka oraz 60 tys. zł w przypadku urodzenia się trzeciego albo kolejnego dziecka. Spłata rodzinna zostanie przyznana każdorazowo, gdy w rodzinie kredytobiorcy w trakcie okresu spłaty kredytu, urodzi się dziecko.

Przykład:

Danej rodzinie udzielony został gwarantowany kredyt mieszkaniowy na okres 20 lat. W piątym roku spłaty tego kredytu rodzina powiększyła się o drugie dziecko. Wówczas kredytobiorca otrzyma jednorazowe wsparcie w wysokości 20 tys. zł. Po upływie kolejnych pięciu lat, tj. w dziesiątym roku spłaty kredytu, w tej rodzinie rodzi się kolejne (trzecie) dziecko. Gospodarstwo domowe również otrzyma świadczenie. Tym razem w wysokości 60 tys. zł.

Kiedy, gdzie i jakie dokumenty muszę złożyć?

Wniosek o udzielenie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego wraz z niezbędnymi oświadczeniami o spełnieniu warunków określonych w ustawie, należy złożyć do banku, który przystąpi do programu, zawierając odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przepisy ustawy wejdą w życie 27 maja 2022 r. Po tym okresie jest możliwość ubiegania się o gwarantowany kredyt mieszkaniowy.

Jakie banki biorą udział w programie?

W programie wezmą udział banki, które przystąpią do udzielania gwarantowanych kredytów mieszkaniowych, zawierając odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przepisy ustawy wejdą w życie 27 maja 2022 r. Po tym okresie będzie można wskazać listę banków. Będzie ona prowadzona i udostępniana na stronie internetowej BGK w zakładce dotyczącej programu.

Czy mogę skorzystać z programu, jeżeli w przeszłości skorzystałem z programu „Mieszkanie dla Młodych”?

Tak, udział w programach mieszkaniowych funkcjonujących w przeszłości („Mieszkanie dla Młodych”, „Rodzina na Swoim”) nie wyklucza udziału w rządowym programie gwarancji zastępującej udział własny kredytobiorcy.

Czy obcokrajowiec może skorzystać z programu?

Tak, o gwarantowany kredyt mieszkaniowy mogą ubiegać się również obcokrajowcy jeżeli spełnione zostaną warunki określone w ustawie.
Jeżeli obcokrajowiec prowadzi gospodarstwo domowe poza terytorium RP wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo, to razem mogą ubiegać się o udzielenie kredytu. W przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego na terytorium RP nie ma takiego wymogu, tj. kredyt może zostać udzielony także singlowi nieposiadającemu obywatelstwa polskiego. Natomiast skorzystanie ze spłat rodzinnych możliwe jest wyłącznie w sytuacji prowadzenia gospodarstwa domowego na terytorium RP oraz nieposiadania lokalu mieszkalnego innego niż nabyty lub wybudowany z wykorzystaniem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Czy można zamówić ponowną ocenę wymiarów powierzchni, tak by móc sprawdzić, czy będzie można skorzystać z tego rozwiązania?

Program skierowany jest do osób nieposiadających prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci. Ubiegając się o kredyt mogą mieć inne mieszkanie niż finansowane gwarantowanym kredytem mieszkaniowym.

Rodziny:

  • z dwojgiem dzieci mogą posiadać mieszkanie nie większe niż 50 m2,
  • z trojgiem dzieci – nie większe niż 75 m2,
  • z czworgiem dzieci – nie większe niż 90 m2,
  • posiadających pięcioro lub więcej dzieci nie obowiązuje limit metrażowy.

Ustawa nie określa czynności związanych z pomiarem inwentaryzacyjnym i weryfikacją posiadanego metrażu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Decyzja o potrzebie ponownej oceny powierzchni użytkowej mieszkania/domu zależy od wnioskodawcy. Informację o posiadaniu prawa własności mieszkania/domu oraz jego powierzchni użytkowej wnioskodawca umieszcza w oświadczeniu pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz składa wraz z wnioskiem o udzielenie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

 
 
 
Źródło: gov.pl